មនុស្សដែលសំខាន់ជាងគេក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ

THE MOST IMPORTANT PEOPLE IN MY LIFE

ឪពុកខ្ញុំ

My FATHER

My father has devoted his whole life for our best (his children) future. Through his hard work against all the obstacles, we are now appropriately educated, graduated and now most of us are working in high standard institutions (NGO, Private Company, and Government Organization). I will write more about him when I have enough time though I cant describe all his thankful deeds.

ម្តាយខ្ញុំ

MY MOTHER

My mother has always devoted her whole life for our best (her children) future. Through her hard work against all the obstacles, we are brought up well. She is the woman whom I respect the most. She loves all her children with all her heart and soul. She works very hard together with my father to bring us all up. She struggles against poverty, but she never complaints.

Personally, I really appreciate my parents. They always hope for our future. One thing that really hurts me is that they are now living without any of their children near. They are so lonely.

នៅក្នុងចិត្តឪពុកម្តាយ កូនៗមិនដែលធំនោះទេ (គាត់នៅតែបារម្ភពីយើងជានិច្ច ខ្លាចយើងលំបាក ខ្លាចយើងដួល)។ ទោះបីជាខ្ញុំមិនទាន់ក្លាយជាឪពុកគេក៏ដោយ ក៏ខ្ញុំអាចដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាវាជាការពិតណាស់។ គាត់តែងតែគិតពីយើងគ្រប់ពេល ច្រើនជាងយើងគិត និងបារម្ភពីពួកគាត់រាប់រយដង។ គាត់តែងតែចង់ផ្ញើនេះផ្ញើនោះមកឲ្យយើង ទោះជាលំបាកក៏ដោយ។ តែទង្វើទាំងនេះរបស់គាត់ បែជាមានពេលខ្លះត្រូវកូនៗរបស់គាត់ស្អប់ទៅវិញដោយសារ តែពួកគេមិនទាន់យល់ តែពួកគេក៏ចាប់ផ្តើមយល់ច្បាស់ពេលខ្លួនមានកូន ហើយចាប់ផ្តើមស្តាយក្រោយ។
នេះគ្រាន់តែជាការក្រើនរំលឹកខ្លះៗប៉ុណ្ណោះ។

Thanks for everything you always have for me and all your children.

From your son,

Mao Piseth

Advertisements

14 Responses to “My Heroes”

 1. mpsinfo Says:

  Thank you dear for your interest. I just want to make it useful for every visitor.

 2. Chanroeun Says:

  Nice and resourceful blog. You are such a grateful son. Your parents will be very proud of you.

  I do believe that peace and development must begin at home.

 3. Piseth Says:

  Thank you Chanroeun for such appreciation. Of course, my family now is a tank of peace though we are not rich.

  Thanks for your visit.

 4. MEAS SA Im Says:

  Dear Piseth,

  I visit it, I thinks it is the nomal of parents that always love their children and take care them. Like you have said life is always up and down. Good that you have a personal blog one and it will be you good memorize.

  Some family never get warm from their parents. I think you are the live in the very very good family, so try your best to pay them back.

  Take care,
  Sa Im,

  1. Piseth Says:

   Thank you for your comments. Sure, I do. In return, I never make them unhappy about me because of bad act in society or something like that.

 5. Sayon Says:

  Dear Piseth,

  Hopefully you are doing great.

  It’s nice to see and read through your blog which I found it is very talent of your creation.

  Yea, I agree with Sa Im’s comments. Every parent always do like this for all children we can say this is their duties and this is what we called the nature.

  When you have family then you’re gonna experiece of that.

  Once again, I am really appreciated to read the all info in your blog

  All the best,

  Sayon

  1. Piseth Says:

   Thank you brother for visiting my blog. Of course, most parents love their children, but if you look at some parents, you will be able to see that some of them do not care much for their children.

   Anyway, it is your point of view to either support or oppose my point.

   Nice you like some of these.

   Piseth

 6. Sophearum Says:

  Dear Piseth

  I can tell you are really a good son and good brother in your family, this is what every parent’s dream about. You must loved by your parent very much

  I hope that every Cambodian son and daughter can do such a good attitude like you did.

  Well done!

  Rgds

  Sophearum

  1. Piseth Says:

   Thank you bang Sophearum for your appreciation. Of course, I am loved by all of them and I hope I can use this blog to serve interest of the public also.

 7. pisitnseiha Says:

  So touching! Love how you can have your parent as your hero! And you’re in the good shape now!

  1. Piseth Says:

   Of course, brother. They, for me personally, deserve this title. I can’t thank them enough for bringing me up well from being peasant boy to a well educated man.

 8. zoo world cheats Says:

  Our tendency to create heroes rarely jibes with the reality that most nontrivial problems require collective solutions.

 9. subhamurali Says:

  Really nice, proud of you…

  1. Piseth Says:

   Thanks for your nice word.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s