Healths


តើអ្នកដឹងទេ?

DO YOU KNOW?

 • គ្រាប់ឈាមក្រហមចំនួន ២​លានគ្រាប់ងាប់រៀងរាល់វិនាទី
  Two million red blood cells die every second.
 • ប្រហែល ៧% នៃទំងន់របស់មនុស្សបានមកពីឈាម
  Seven percent of a human body’s weight is made up of blood.
 • ក្នុងមួយថ្ងៃឈាមចំនួន​ ១៥១៤.១៦៥លីត្រ ត្រូវបានបូមចេញចូលតាមរយៈក្រលៀន
  Each day 400 gallons of recycled blood are pumped through the kidneys.
 • ដោយការបរិចាកឈាមតែប្រហែលកន្លះលីត្រ អ្នកអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សចំនួនដល់ទៅ ៤នាក់​ឯណោះ
  By donating just one pint of blood, four lives can be saved.
 • ឈាមមានភាពប្រលាក់ជាប់ខ្លាំង ដែលធ្វើឲ្យជនជាតិដើមអាមេរិកយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងគំនូររបស់ពួកគេ
  Blood is such a good stain that Native Americans used for paint.
 • ក្រលៀនធ្វើការចម្រោះឈាមប្រមាណ ១៥១៤.១៦៥លីត្រ ក្នុងមួយ
  The kidneys filter over 400 gallons of blood each day.
 • ជាមធ្យមគ្រាប់ឈាមក្រហមមួយគ្រាប់អាចរស់បាន ១២០​ ថ្ងៃ
  The average life span of a single red blood cell is 120 days.
 • មនុស្សស្រីម្នាក់មានបរិមាណឈាមប្រហែល ៤.៥ លីត្រ ចំណែកឯបុរសមានប្រមាណ ៥.៦ លីត្រ
  A woman has approximately 4.5 liters of blood in her body, while a man has 5.6 liters.
 • ពាក់កណ្តាលនៃគ្រាប់ឈាមក្រហមត្រូវបានជំនួសឡើងវិញនៅរៀងរាល់ ៧ថ្ងៃម្តង
  Half your body’s red blood cells are replaced every seven days.
 • ប្រសិនបើយើងពន្លាសសៃឈាមយើងទាំងអស់នោះវានឹងមានប្រវែងប្រហែល ៩៦​ ៥៦០.៦៤ គីឡូមែត្រ ដែលមានន័យថាអាចព័ទ្ធជុំវិញផែនដីបានពីរជុំ។
  If all the blood vessels in your body were laid end to end, they would reach about 60,000 miles. That’s enough to go around the world twice.

រៀបចំដោយ ម៉ៅ ពិសិដ្ឋ | By MPS

សូមអានដោយរីករាយ

Enjoy your reading.

Computer and video games are popular pastimes for many Australian children, but very little research has been done on how these games affect children’s health. It may be appropriate to look at research studies into the health effects of watching television because computer or video games, like television, involve no physical activity.

Researchers believe that electronic games are associated with an increased risk of childhood obesity and can cause overuse injuries of the hand. The sedentary nature of playing electronic games could also increase the risk of developing muscle and joint problems such as back and neck pain and headaches. While computer or video games are fun and offer benefits such as improved spatial awareness, parents should keep in mind that moderation is the key to minimizing any health risks.

Health risks
The range of health risks include:

 • Overuse injuries of the hand
 • Obesity
 • Muscle and joint problems
 • Eyestrain
 • Photosensitive epileptic seizures (rarely).

Overuse injuries
Overuse injuries to the hand can be caused by repeatedly pressing buttons on a computer or video game controller. The type of injury depends on the kind of button-play performed; for example, a game that requires the player to press a button with their thumb risks injury to the thumb’s extensor tendon. Suggestions to reduce the risk of overuse injuries include:

(more…)

Here’s a Quick Way to Lower Cholesterol Through Diet

a. The Myth of Cholesterol – the Bad and the Good

A lot of folks always think cholesterol is not good, but you can actually classify it into two types. LDL and HDL are the two types – the bad one and the good one. If you have plaque build-up in your artery, that means you have too much LDL. This usually results in narrow arterial openings, which will mean a slower and lesser flow of blood. You should stop blaming dietary cholesterol for having a high level of cholesterol in your blood. Instead, you should point the finger at your high levels of both Trans fat and saturated fat. If you take in a lot of healthy, fibrous foods and exercise often, you can keep your cholesterol levels down.

b. The Meaning of Numbers in Cholesterol

Every adult should have their cholesterol checked at least every 5 years. When you get a cholesterol test, you’ll usually get back four different results. Here are the 4 categories and the healthy range you want to be in.

 • Total Cholesterol – less than 200 mg/dL (5.2 mmol/L)
 • LDL Cholesterol – less than 100 mg/dL (2.6 mmol/L)
 • HDL Cholesterol – greater than 40 mg/dL (1.0 mmol/L)
 • Triglycerides – less than 150 mg/dL (1.7 mmol/L)

If you are over or under the desired level on any category, it is usually indicative that a diet or exercise change is needed.

c. Protecting Your Heart with Vitamin E

Vegetable oils, nuts and leafy vegetables are good sources of Vitamin E. Vitamin E is not proven to stop you from getting a stroke, but it can lessen your heart disease risk level.

d. Lowering Cholesterol with these Five Foods

 1. Oatmeal and Oat Bran: These contain a high amount of soluble fiber, which can lower LDL.
 2. Fish: Fish is a great source of omega 3 fatty acids, which lowers LDL and raises HDL.
 3. Nuts: Not only are nuts high in fiber, but they contain the healthy fats you need to keep LDL in check.
 4. Plant Sterols: This is found in foods like margarine, salad dressing, orange juice, and functional cookies. 2 grams per day will lower your LDL by 10-15%.
 5. Soy: This popular meat replacement can lower LDL by up to 3%.

e. Benefits Aplenty with Plant Sterols

Granola bars, Benecol Spread, fat free milk and VitaTops Muffin tops are great food sources that also have great amount of plant sterols in them. If you want to assist your heart, you can do so by eating foods rich in plant sterols and staying away from saturated fat-rich foods. It can’t, however, cancel out a diet loaded with saturated fats. To keep your cholesterol in check mad make sure it stays down, you must exercise often and eat healthy.

About the Author – Deborah Land writes for low cholesterol diet recipes , her personal hobby blog focused on tips to eat healthy to prevent high cholesterol. Click the link to read more on her website.

 1. បែកញើសខុសពីធម្មតា |Sweating
 2. ដកដង្ហើមដាច់ៗ ឬ ដកបានខ្លីៗ | Shortness of breath
 3. មានអារម្មណ៍ឆ្អើម ឬ ក្អួតចង្អោរ | Nausea or vomiting
 4. វិលមុខ | Dizziness
 5. មានការកន្ត្រាក់បេះដូងខ្លាំង ឬ ចុកចាប់ដើមទ្រូងហើយរាលដល់ដៃ ក ឬថ្គាម | Crushing or squeezing chest pain radiating to the arm, neck or jaw
 6. ជីពចរដើរមិនទៀត ឬលោតញាប់ | Irregular and/or rapid pulse

តើអ្នកត្រូវយ៉ាងម៉េចដើម្បីទប់ទល់នឹងការគាំងបេះដូង| What to do for a Heart Attack?

បើសិនជាអ្នកមានជំងឺគាំងបេះដូង ហើយអ្នកនៅតែម្នាក់ឯង អ្នកត្រូវដឹងថាត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បី​ទប់ទល់នឹង​ការគាំង​បេះ​ដូង​ក្នុង​ស្ថានភាពបែបនេះ។ សូមចងចាំថា អ្នកមានពេលតែ ១០ វិនាទីប៉ុណ្ណោះ​ដើម្បីទប់​ទល់ ដោយហេតុនេះ​ ​​អ្នកត្រូវតែរហ័សរហួន។ សូមធ្វើតាមការណែនាំដូចខាងក្រោមៈ

If you have a heart attack and you are alone, you should know what to do and how to survive a heart attack in such a situation. Note that you have only 10 seconds to act, so you should be fast. Do the following:

 1. តាំងអារម្មណ៍ឲស្ងប់ កុំស្លន់ស្លោ |Keep calm, do not panic.
 2. ដកដង្ហើមឲវែង ហើយប្រឹងក្អកឲខ្លាំង ( ការដកដង្ហើមវែងធ្វើឲអ្នកទទួលនូវ អុកស៊ីសែនដើម្បីជួយដល់សួតរបស់អ្នក ហើយការក្អកធ្វើឲមានការច្របាច់បេះដូង​ដែលជួយឲ​ឈាម​រត់) | Take a very deep breath and start coughing vigorously. Deep breath gives you oxygen to your lungs and coughing squeezes the heart helping the blood to circulate.
 3. បន្តដកដង្ហើមឲវែង ហើយក្អករាល់ ២ វិនាទីម្តងរហូតដល់មានជំនួយ ឬបេះដូងចាប់ផ្តើមលោតជាធម្មតាវិញ។ | Repeat deep breath and coughing every 2 seconds until you get a help or your heart starts beating normally.

Cholesterol is essential for the normal function of the body. Nonetheless, when its level in the blood rises beyond the normal range it causes health complications, including heart disease. One of the causes of high serum cholesterol is consumption of diet that is high in cholesterol. Therefore, avoiding or reducing the intake of high cholesterol foods is one way to maintain normal serum cholesterol level. It should be noted however the same high cholesterol food stuffs are also good sources of other essential nutrients such as protein, fatty acids, macro- and micro-nutrients, and carbohydrates.

In the following table is a list of cholesterol food sources and their corresponding cholesterol content (mg of cholesterol per 100 grams of food portion). The list represents the top 100 food sources highest in cholesterol content from among approximately 7500 food items common in the American diet and analysed by the USDA Nutrient Data Laboratory.

លំដាប់

ថ្នាក់

Rank

ប្រភពខូឡេស្តូរ៉ូល

ដែលនៅក្នុងអារហារ

Cholesterol food sources

បរិមាណខូឡេស្តូរ៉ូលគិតជាមីលីក្រាម

ក្នុងអារហារ១០០ក្រាម

Cholesterol content in mg/ 100 g food portion

1
Beef, variety meats and by-products, brain, cooked, simmered 3100.00
2
Veal, variety meats and by-products, brain, cooked, braised 3100.00
3
Beef, variety meats and by-products, brain, raw 3010.00
4
Pork, fresh, variety meats and by-products, brain, cooked, braised 2552.00
5
Lamb, variety meats and by-products, brain, cooked, pan-fried 2504.00
6
Egg, yolk, dried 2335.00
7
Pork, fresh, variety meats and by-products, brain, raw 2195.00
8
Veal, variety meats and by-products, brain, cooked, pan-fried 2120.00
9
Lamb, variety meats and by-products, brain, cooked, braised 2043.00
10
Egg, whole, dried, stabilized, glucose reduced 2017.00
11
Beef, variety meats and by-products, brain, cooked, pan-fried 1995.00
12
Egg, whole, dried 1715.00
13
Veal, variety meats and by-products, brain, raw 1590.00
14
Lamb, variety meats and by-products, brain, raw 1352.00
15
Egg, yolk, raw, fresh 1234.00
16
Egg, yolk, raw, frozen 1075.00
17
Egg, yolk, raw, frozen, sugared 959.00
18
Egg, yolk, raw, frozen, salted 955.00
19
Egg, turkey, whole, fresh, raw 933.00
20
Egg, duck, whole, fresh, raw 884.00
21
Egg, goose, whole, fresh, raw 852.00
22
Egg, quail, whole, fresh, raw 844.00
23
Veal, variety meats and by-products, kidneys, cooked, braised 791.00
24
Fish oil, herring 766.00
25
Beef, variety meats and by-products, kidneys, cooked, simmered 716.00
26
Fish oil, sardine 710.00
27
Fish, caviar, black and red, granular 588.00
28
Egg substitute, powder 572.00
29
Fish oil, cod liver 570.00
30
Lamb, variety meats and by-products, kidneys, cooked, braised 565.00
31
Chicken, liver, all classes, cooked, pan-fried 564.00
32
Chicken, liver, all classes, cooked, simmered 563.00
33
Fish oil, menhaden 521.00
34
Duck, domesticated, liver, raw 515.00
35
Goose, liver, raw 515.00
36
Veal, variety meats and by-products, liver, cooked, braised 511.00
37
Pork, fresh, variety meats and by-products, spleen, cooked, braised 504.00
38
Lamb, variety meats and by-products, liver, cooked, braised 501.00
39
Fish oil, menhaden, fully hydrogenated 500.00
40
Lamb, variety meats and by-products, liver, cooked, pan-fried 493.00
41
Fish oil, salmon 485.00
42
Veal, variety meats and by-products, liver, cooked, pan-fried 485.00
43
Pork, fresh, variety meats and by-products, kidneys, cooked, braised 480.00
44
Fish, roe, mixed species, cooked, dry heat 479.00
45
Egg, whole, cooked, fried 457.00
46
Veal, variety meats and by-products, spleen, cooked, braised 447.00
47
Chicken, broilers or fryers, giblets, cooked, fried 446.00
48
Chicken, broilers or fryers, giblets, cooked, simmered 442.00
49
Fish, whitefish, eggs (Alaska Native) 439.00
50
Chicken, capons, giblets, cooked, simmered 434.00
51
Egg, whole, raw, frozen 432.00
52
McDONALD’S, Scrambled Eggs 427.00
53
Fast foods, egg, scrambled 426.00
54
Egg, whole, cooked, hard-boiled 424.00
55
Egg, whole, raw, fresh 423.00
56
Egg, whole, cooked, poached 422.00
57
Beef, variety meats and by-products, kidneys, raw 411.00
58
Lamb, variety meats and by-products, pancreas, cooked, braised 400.00
59
Beef, variety meats and by-products, liver, cooked, braised 396.00
60
Pate, chicken liver, canned 391.00
61
Moose, liver, braised (Alaska Native) 389.00
62
Turkey, liver, all classes, cooked, simmered 388.00
63
Pork, fresh, variety meats and by-products, lungs, cooked, braised 387.00
64
Lamb, variety meats and by-products, spleen, cooked, braised 385.00
65
Beef, variety meats and by-products, liver, cooked, pan-fried 381.00
66
Fish, roe, mixed species, raw 374.00
67
Lamb, variety meats and by-products, liver, raw 371.00
68
Chicken, gizzard, all classes, cooked, simmered 370.00
69
Veal, variety meats and by-products, kidneys, raw 364.00
70
Pork, fresh, variety meats and by-products, spleen, raw 363.00
71
Chicken, roasting, giblets, cooked, simmered 357.00
72
Egg, whole, cooked, omelet 356.00
73
Chicken, stewing, giblets, cooked, simmered 355.00
74
Pork, fresh, variety meats and by-products, liver, cooked, braised 355.00
75
Egg, whole, cooked, scrambled 352.00
76
Veal, variety meats and by-products, thymus, cooked, braised 350.00
77
Beef, variety meats and by-products, spleen, cooked, braised 347.00
78
Chicken, liver, all classes, raw 345.00
79
Veal, variety meats and by-products, spleen, raw 340.00
80
Lamb, variety meats and by-products, kidneys, raw 337.00
81
Veal, variety meats and by-products, liver, raw 334.00
82
Turkey, liver, all classes, raw 331.00
83
Pork, fresh, variety meats and by-products, lungs, raw 320.00
84
Pork, fresh, variety meats and by-products, kidneys, raw 319.00
85
Pork, fresh, variety meats and by-products, stomach, cooked, simmered 316.00
86
Pork, fresh, variety meats and by-products, pancreas, cooked, braised 315.00
87
Pork, fresh, variety meats and by-products, liver, raw 301.00
88
Beef, variety meats and by-products, thymus, cooked, braised 294.00
89
Chicken, capons, giblets, raw 292.00
90
Turkey, all classes, giblets, cooked, simmered, some giblet fat 289.00
91
Lamb, variety meats and by-products, lungs, cooked, braised 284.00
92
Turkey, all classes, giblets, raw 282.00
93
Pork, fresh, variety meats and by-products, chitterlings, cooked, simmered 277.00
94
Beef, variety meats and by-products, lungs, cooked, braised 277.00
95
Beef, variety meats and by-products, liver, raw 275.00
96
Fish, whitefish, dried (Alaska Native) 266.00
97
Beef, variety meats and by-products, spleen, raw 263.00
98
Veal, variety meats and by-products, lungs, cooked, braised 263.00
99
Chicken, broilers or fryers, giblets, raw 262.00
100
Beef, variety meats and by-products, pancreas, cooked, braised 262.00

Source: http://www.dietaryfiberfood.com/

ImageImageImage
Data are for men and wo men 15 years or older.
Country/territory Total
(% of
population)
Men
(% of population)
Women
(% of population)
Nauru 54.0 61.0 47.0
Guinea 51.7 59.5 43.8
Namibia 50.0 65.0 35.0
Kenya 49.4 66.8 31.9
Bosnia and Herzegovina 48.0 NA NA
Serbia and Montenegro (former country) 47.0 52.0 42.0
Mongolia 46.7 67.8 25.5
Yemen 44.5 60.0 29.0
São Tomé and Príncipe 44.1 NA NA
Turkey 44.0 60-65 20-24
Romania 43.5 62.0 25.0
Slovakia 42.6 55.1 30.0
Kiribati 42.0 56.5 32.3
Tuvalu 41.0 51.0 31.0
Lebanon 40.5 46.0 35.0
Venezuela 40.5 41.8 39.2
Argentina 40.4 46.8 34.0
Albania 39.0 60.0 18.0
Bangladesh 38.7 53.6 23.8
Nepal 38.5 48.0 29.0
Tonga 38.3 62.4 14.2
Greece 38.0 47.0 29.0
Laos 38.0 41.0 15.0
Panama 38.0 56.0 20.0
Kyrgyzstan 37.8 60.0 15.6
Georgia 37.5 60.5 15.0
Niue 37.5 58.0 17.0
Cuba 37.2 48.0 26.3
Benin 37.0 NA NA
Cambodia 37.0 66.0 8.0
Papua New Guinea 37.0 46.0 28.0
Bulgaria 36.5 49.2 23.8
Russia 36.5 63.2 9.7
Macedonia 36.0 40.0 32.0
Andorra 35.9 43.7 28.0
Cameroon 35.7 NA NA
China 35.6 66.9 4.2
Hungary 35.5 44.0 27.0
Ukraine 35.3 51.1 19.4
Germany 35.0 39.0 31.0
Korea, South 35.0 65.1 4.8
Mexico 34.8 51.2 18.4
Tunisia 34.8 61.9 7.7
France 34.5 38.6 30.3
Poland 34.5 44.0 25.0
Uganda 34.5 52.0 17.0
Brazil 33.8 38.2 29.3
Kazakhstan 33.5 60.0 7.0
Switzerland 33.5 39.0 28.0
Lithuania 33.4 51.0 16.0
Spain 33.4 42.1 24.7
Japan 33.1 52.8 13.4
Croatia 33.0 34.0 32.0
Luxembourg 33.0 39.0 27.0
The Netherlands 33.0 37.0 29.0
Myanmar 32.9 43.5 22.3
Armenia 32.5 64.0 1.0
Philippines 32.4 53.8 11.0
Estonia 32.0 44.0 20.0
Moldova 32.0 46.0 18.0
Ecuador 31.5 45.5 17.4
Ireland 31.5 32.0 31.0
Norway 31.5 31.0 32.0
Indonesia 31.4 59.0 3.7
Djibouti 31.1 57.5 4.7
Latvia 31.0 49.0 13.0
Tanzania 31.0 49.5 12.4
Denmark 30.5 32.0 29.0
Bolivia 30.4 42.7 18.1
Syria 30.3 50.6 9.9
Belarus 29.8 54.9 4.6
Czech Republic 29.0 36.0 22.0
Jordan 29.0 48.0 10.0
Uzbekistan 29.0 49.0 9.0
Peru 28.6 41.5 15.7
Cook Islands 28.5 40.0 17.0
Israel 28.5 33.0 24.0
Belgium 28.0 30.0 26.0
Guatemala 27.8 37.8 17.7
Vietnam 27.1 50.7 3.5
Brunei 27.0 40.0 14.0
Vanuatu 27.0 49.0 5.0
South Africa 26.5 42.0 11.0
United Kingdom 26.5 27.0 26.0
Malaysia 26.4 49.2 3.5
Maldives 26.0 37.0 15.0
Algeria 25.2 43.8 6.6
Slovenia 25.2 30.0 20.3
Trinidad and Tobago 25.1 42.1 8.0
Canada 25.0 27.0 23.0
El Salvador 25.0 38.0 12.0
New Zealand 25.0 25.0 25.0
Data are for various years.

Includes countries where more than 25 percent of total population smokes.

Source: World Health Organization.

This table is extracted from Encarta, but there is no year indicator. Thus I am not so sure if it is a recent figure.

What I really want to attract attention here is for Cambodia, which is still high in the rate of smokers. I am not sure if the law to ban smoking in public areas is passed or not yet. However, I am happy that many people care and many Cambodian public places now do not allow smoking. Hopefully, Cambodia will soon be a smoke-free country.

My father who had been a very strong smoker, gave up smoking many years ago when he first listened to a program in which a doctor introduced the danger caused by smoking. He completely gave up smoking after that sudden. I wish sooner or later more and more people give up smoking. If you cannot give it up completely, please just try to reduce the number of cigarettes you smoke. My father said it was difficult at first but not too hard. ”

I share this experience here because I am much aware that giving up one’s habbit is not easy. It needs time and committment.

Just care for all my people,

MPS

DO YOU CARE ENOUGH FOR YOUR EYES?

imagesMost of our work is done on computers, and there is usually no escape from it. It is a visually intensive task and, unfortunately, our work pressure and lifestyles do not give us the opportunity to be kind to our eyes.


I. KNOW YOUR EYES

 • Tears: The first line of defense, they also serve as lubrication by keeping the eyes moist and nourished; they also have a corrective lens function.
 • Eyelids: Their main job is to protect your eyes from dirt, dust and harsh light.
 • Eyelashes: A protective net for your eyes.
 • Cornea: A refractive zone that guides light to reach the retina.
 • Pupil: Controls the amount of light that enters your eyes.
 • Lens: A refractive zone that also guides light into the retina.
 • Retina and Optic Nerve: A bunch of intricate wiring that carries vision signals between your brain and eyes.

II. EXERCISE YOUR EYES

Dr Harish S Belvi, a practicing ophthalmologist (eye specialist) based in Mumbai, says that regular work hours should be infused with short breaks. During such breaks, he suggests a small and easy exercise: “First, blink your eyes several times. While you keep your eyes closed, roll your eyeballs both clockwise and anticlockwise and take a deep breath. Gradually open your eyes while releasing your breath. This exercise lasts for a minute and you can repeat it three times before getting back to work.” It serves as a good workout for the eyes.

III. LOOK AWAY

While working for long hours, look at distant objects either in your office or outside. Looking at a distant object and then returning to your task helps your eyes focus better. Try taking such visual breaks for about five to 10 minutes every hour.

IV. PALMING

Sit straight at your workstation and rub your palms against each other till you feel them warm. The warmth of your palms helps soothe and relax tired eyes. Then, lightly cup your eyes with your palms and relax for 60 seconds. Count the seconds in your mind. Repeat this exercise two to three times whenever your eyes feel tired, or as often as you want. While palming, you can either rest your elbows on your desk or keep away from the desk and cup your eyes. Both ways are fine.

V. SPLASH WATER ON YOUR FACE

During breaks, splash water on your face while closing your eyes. This has an overall relaxing effect and helps you feel refreshed.

VI. TAKE A WALK

After you’re done with lunch, take a stroll outside your office for a few minutes. This will give your eyes a much-needed break and get them some fresh air.

VII. USE TEA BAGS

Keep two used tea bags in the refrigerator before you leave for work. Once you are home, place the tea bags on your eyes for a few minutes as you relax. This not only soothes tired eyes, but also reduces puffiness.

VIII. DRINK WATER

Drink plenty of water. It helps reduce puffiness. When a person is dehydrated, especially in an air-conditioned office, the body starts storing water as a defense mechanism. This adds to puffiness around the eyes.

IX. EAT HEALTHY

Incorporate Vitamins A, C, and E on a daily basis; eat citrus fruits, green leafy veggies, tomatoes, spinach, poultry and dairy products. Pack a box of chopped carrots, cucumber and fresh fruits and munch in-between meals at the office.

X. KNOW YOUR CONTACT LENSES

“Ideally, a person who uses lenses should wear it for not more than 10-12 hours a day and occasionally for 14 hours a day,” suggests Dr Belvi.

Never wear your contact lenses while swimming. The pool water houses various micro-organisms as there are several people using it. This may lead to fungal infections in the eyes. In addition, the chlorine in the water can damage your contact lenses.

“Lenses are like sponge, making them susceptible to attracting dirt,” says Dr Belvi.

XI. EYE DOS AND DON’TS

Visit your doctor

One should ideally visit their ophthalmologist once a year, but if there is a problem with your eyes, visit sooner,” suggests Dr Belvi.

In addition, before buying an eye-care product such as eye drops, always check the expiry date and don’t forget to check the prescription. It is always advisable to visit your ophthalmologist prior to visiting your optician. Remember, your ophthalmologist is trained to detect several other eye related diseases, apart from the reading of your eye power.

Wear antiglare glasses while driving or at work

“Antiglare glasses are mainly used for focused light – such as full beam car headlights – and serve well for night driving. These can also be used while working on the computer,” says Dr Belvi.

Using a pair of antiglare glasses while working on a computer can reduce the strain on the eyes to a certain extent. If you wear contact lenses, wear a pair of zero powered antiglare glasses for the same purpose.

Use re-wetting eye drops

An office environment that is predominantly air-conditioned, coupled with a computer intensive job, this is the perfect combination for dry eyes. In such cases, you can use re-wetting eye drops to give relief to your eyes. Why? “When dry eyes occur, the aim is to get the tears back into our eyes – whether it is naturally (by simple blinking exercises), or artificially (if the problem aggravates),” says Dr Belvi. “Re-wetting eye drops have a similar in composition to natural tears. One should go for eye drops that do not have any preservatives. Eye drops with preservatives are toxic to the eyes in the long run. You can use re-wetting eye drops as and when required, but preferably span it to a minimum of four to six times a day. If the problem persists, visit your ophthalmologist as soon as possible.”The two most commonly used preservatives in all eye drops are Benz Alkonium Chloride and Chlorbutol. Read the contents of the bottle carefully and avoid eye drops with these preservatives.

Reduce your smoking and alcohol intake “Smoking and alcohol consumption (either alone or combined) causes irreversible optic nerve damage. As both nicotine and alcohol are nerve toxins, they affect the nerves in the long run. Over a period of time, this can lead to poor or weak eyesight,” warns Dr Belvi. Never rub your eyes

If dirt enters your eyes, do not rub as this may cause the dirt to stick inside. “Blink several times to start your tears flowing; this will help flush out the dirt,” advises Dr Belvi. “If you rub your eyes, the dirt particle will keep disturbing your vision and irritate your eyes. In such cases, seek your ophthalmologist’s help immediately.”

Quick tips for eye care

Shelf life

Preservative-free re-wetting eye drops have a shelf life of about a year, if the seal is unopened. Those with preservatives last around two years, if unopened.

Discard

All eye drops should be discarded within a month after opening their seals. Once opened, the medicinal properties tend to deteriorate due to exposure to the external atmosphere, making it unsuitable for your eyes.

Protective eye gear

While driving, wear protective eye gear – especially if you are wearing contact lenses (for night driving) or sunglasses with UV protection (for day driving). Make sure the gear covers the sides of your eyes as well.

Being healthy is a personal choice and one has to work hard at it. A balanced diet, regular sleep habits, a balance between work and rest, ad exercises – all play a vital role in restoring our health and helping us maintain our eyesight.

Sorry for losing the source of this article. Should the author read this, please kindly leave me a comment.

Next Page »