តើអ្នកស្គាល់ពួកគាត់ទាំងអស់នេះទេ? ពួកគាត់គឺជាអតីតអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាតិ និង អគ្គលេខាធិការបច្ចុប្បន្ន។ យោងតាមការសរសេរនៅលើ​ វីគីភីឌា អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាតិ ឬ ហៅកាត់ថា UNSYG គឺជាប្រធាននៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ ដែលជា​ផ្នែកសំខាន់​មួយរបស់​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ។ ពួកគាត់ក៏ដើរតួជាអ្នកនាំពាក្យ និង ដឹកនាំ អង្គការសហប្រជាជាតិទាំងមូលផងដែរ។ អគ្គលេខាធិការនេះត្រូវបាន​ លោក ប្រធានាធិបតី អាមេរិក ហ្វ្រ៊ែងលីន រូសវែលថ៍ ផ្តល់ងារថាជា “អ្នកឃ្លាំមើលពិភពលោក” ក៏ប៉ុន្តែ​ការផ្តល់និយមន័យ​មិនច្បាស់លាស់​របស់ ធម្មនុញ្ញ​អង្គការសហប្រជាជាតិ​ បាននាំឲ្យ​មានការបក​ស្រាយ​ផ្សេងៗគ្នាដោយអ្នកកាន់តំណែងក្រោយៗអំពីតួនាទីនេះ​។ បើតាមវុិបសៃថ៍ របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ តូនាទីនេះត្រូវបាន​ផ្តល់និយមន័យ​ថាជា “អ្នកការទូត និងតស៊ូមតិ មន្ត្រីសុីវីល និង ជាប្រធានដឹកនាំធូរកិច្ច”។

Do you know all of them? They were/are UN Secretaries General. According to Wikipedia, the Secretary-General of the United Nations or sometimes abbreviated UNSYG, is the head of the United Nations Secretariat which is one of the principal organs of the United Nations. They also acts as the de facto spokesperson and leader of the United Nations. The Secretary-General was envisioned by U.S. President Franklin D. Roosevelt as a “world moderator”, but the vague definition provided by the UN Charter left much room for interpretation by those who would later inhabit the position. According to the UN website, his roles are further defined as “diplomat and advocate, civil servant, and CEO”.

UN Secretaries

QUOTES

—————————–
I shall take all the troubles of the past, all the disappointments, all the headaches, and I shall pack them in a bag and throw them in the East River.
::Trygve Lie


Never for the sake of peace and quiet deny your convictions.
::Dag Hammarskjold


Every human being, of whatever origin, of whatever station, deserves respect. We must each respect others even as we respect ourselves.
::U Thant


There is no such thing as collective guilt.
::Kurt Waldheim


The patient is in intensive care but still alive.
::Javier Perez de Cuellar


So this is why I’m always say happy that somebody mentions Rwanda, because behind Rwanda, we have Africa.
::Boutros Boutros-Ghali


Education is a human right with immense power to transform. On its foundation rest the cornerstones of freedom, democracy and sustainable human development.
::Kofi Annan


“Women must be full partners in development, so they can lift themselves and their communities out of poverty.”
::Ban Ki Moon

Advertisements