ទំរាំតែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ​អាចធ្វើឲ្យមនុស្ស​យន្តរបស់​ខ្លួនអាច​ចេះរាំដោយ​រលូន​ដូច​មនុស្ស​នោះ មនុស្ស​យើង​បាន​នាំគ្នា​រៀន​រាំតាម​បែប​មនុស្ស​យន្ត​អស់បាត់​ហើយ។ ​ពិតជាច្របូកច្របល់មែន!

By the time the robots can be made to dance more like humans, we, humans, already learned how to dance more like robots. Robot and Human

Advertisements