មានអារម្មណ៍ថាធូទ្រូងបន្ទាប់ពីបានថតចប់។ មុនថតដូចជាភ័យខ្លាំងណាស់ពីព្រោះខ្ញុំត្រូវចាប់ជនបរទេស ហើយត្រូវនិយាយភាសាអង់គ្លេសទៀតផង។ ខ្ញុំខ្លាចភ្លេចប៉ារូល។ សំណាងដែរ ខ្ញុំអាចធ្វើបានល្អ ហេហេ។ ក្នុងរឿងនេះខ្ញុំត្រូវសម្តែងជា អនុសេនីយ៍ត្រី។ ពាក់សំលៀកបំពាក់ហ្នឹងទៅដូចជាក្តៅព្រោះដូចជារាងចង្អៀតបន្តិច។ ខោមិនអីទេតែអាចរាងណែនបន្តិច ព្រោះធាត់ពេក។ ចង់ដូរដែរតែបងៗថាសមហើយ។ សង្ឍឹមថាពេលរឿងចេញមកល្អទៅចុះ។

I feel free after video shooting is over. I felt uncomfortable before the start, because I had to arrest a foreigner and I had to speak English. I was afraid that I might forget the script. Luckily, I could do it just well. I was acting as Second Lieutenant. It was hot in this cloth as it did not suit me well. The trouser was ok but the shirt. I wanted to put on another one, but they said it fitted me well. I hope the video is good.

Advertisements