ច្បាប់ទាំងអស់បង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងការពារ​និងធ្វើឲជីវិតមនុស្សគ្រប់រូបបានប្រសើរឡើង ដូចនេះហើយ

ការគោរពច្បាប់ពិតជាគ្មានអ្វីពិបាកសម្រាប់ខ្ញុំនោះទេ។

ចូលរួមគោរពច្បាប់ទាំងអស់គ្នា ដើម្បីកម្ពុជាឆាប់ក្លាយជាប្រទេសអភិវឌ្ឍ។
Laws are regulated and​​ passed to protect everyone’s life and to better their living. Thus, respecting those laws won’t be anything hard to do for me.

Respecting the laws together so that Cambodia can become a developed world soon.

Advertisements