ចម្នាប់អារម្មណ៍របស់នារីទូទៅចំពោះបុរស

 • បុរស់ដែលមានចរិតល្អ ជាទួទៅច្រើនតែមានមុខមិនស្អាត
  Men who have good characteristic are mostly not handsome.
 • បុរសដែលសង្ហា ជាទួទៅច្រើនតែមានចរិតមិនសូវល្អ
  Men who are handome are mostly have bad characteristic.
 • បុរសដែលស្អាតសង្ហា ថែមទាំងមានចរិតស្លូតបូត ច្រើនតែជាបុរសស្រលាញ់បុរស
  Men who are polite and handome are mostly Men who have Sex with Men (MSM).
 • បុរសដែលស្អាតសង្ហា មានចរិតស្លូតបូត ហើយមិនមែនជាបុរសស្រលាញ់បុរស ច្រើនតែជាមនុស្សរៀបការហើយ
  Men who are polite, handsome and not MSM are mostly married.
 • បុរសដែលមិនសូវសង្ហា ហើយមានចរិតល្អ ច្រើនមិនសូវមានលុយ
  Men who are not very handsome, but have good characteristic are mostly not very rich.
 • បុរសសង្ហា មានចរិតល្អ​ និងមានលុយច្រើន តែងគិតថាយើងចង់បានលុយគេ
  Men who are handsome, having good characteristic and rich usually think we want their money.
 • បុរសសង្ហា តែគ្មានលុយ ច្រើនចង់បានលុយយើង
  Men who are handsome, but not rich always want our money.
 • បុរសសង្ហារ ហើយជាប្រុសពិត ចារិតមិនបានច្រើនគិតថាយើងមិនស្អាត
  Men who are handsome, real, but having poor attitude always think we are not beautiful.
 • បុរសមើលមកយើងឃើញថាស្អាត ហើយសក្កិសមនឹងគេ ច្រើនជាបុរសខ្វះភាពជឿជាក់
  Men who appreciate our beauty and think we are appropriate for them are mostly not very self-confident.

រៀបចំដោយ ម៉ៅ ពិសិដ្ឋ

ផ្តល់ដោយ | Provided By: ក. ព្រំ សុខេង| Miss Prum Sokheng

Advertisements