ឋានានុក្រម​នគរបាល​ជាតិ

RANKS OF NATIONAL POLICE

នាយក​នគរបាល​ថ្នាក់​ឧត្ដមសេនីយ៍
GENERAL (STARED)

ឋានៈ

ចំនួនផ្កាយ

TITLE/RANK

 • ឧត្ដមសេនីយ៍ឯក

3

General Lieutenant

 • ឧត្ដមសេនីយ៍ទោ

2

Major General

 • ឧត្ដមសេនីយ៍ត្រី

1

Brigadier General

នាយ​នគរបាល​ជាន់​ខ្ពស់
HIGH COMMISSIONER (STRIPED)

ឋានៈ

ចំនួនសក្គិ

TITLE/RANK

 • វរសេនីយ៍ឯក

5

Colonel

 • វរសេនីយ៍ទោ

4 1/2

Lieutenant Colonel

 • វរសេនីយ៍ត្រី

4

Major

នាយ​នគរបាល

ឋានៈ

ចំនួនសក្គិ

TITLE/RANK

 • អនុសេនីយ៍ឯក

3

CAPTAIN

 • អនុសេនីយ៍ទោ

2

First Lieutenant

 • អនុសេនីយ៍ត្រី

1

Second Lieutenant

មន្ត្រី​គ្មាន​ស័ក្ដិ
(NON-STRIPED)

 • នាយ ចំណង

Officer Cadet

 • ព្រឹន្ទបាលឯក

Chief Warrant Officer

 • ព្រឹន្ទបាលទោ

Warrant Officer

 • ពលបាលឯក

Command Sergeant Major

 • ពលបាលទោ

First Sergeant

 • ពលបាលត្រី

Staff Sergeant

រៀបចំ ចងក្រង​ដោយ​ | BY: MAO PISETH
បើមានមិត្តអ្នកអានណា​មានព័ត៌​មានបន្ថែម​អាចជួយបន្ថែម​ឬកែតំរួវផង​ដោយសរេសរ​ក្នុងប្រអប់វាចារ​ខាងក្រោមពីព្រោះខ្ញុំពុំសូវដឹងពីបញ្ហាទាក់ទងនឹងមន្ត្រីប៉ូលីស​គឺវាគ្រាន់តែអ្វីដែលខ្ញុំអាចរកបានប៉ុណ្ណោះ។

Advertisements