ផ្លែឈើ​ខ្មែរ

កន្ទួត Star-goose berry

កំពីងរាជ – Wood apple

ក្រូចឃ្វិច – Mandarin, Mandarin orange, Tangerine

ក្រូចឆ្មា (សំបកបៃតង) – Lime

ក្រូចឆ្មា (សំបកលឿង) – Lemon

ក្រូចថ្លុង – Grapefruit, Pomelo

ក្រូចថ្លុង – Pomelo, Grapefruit

ខ្នុរ – Bread fruit, jack fruit

ខ្នុរ – Jack fruit, bread fruit

ខ្វិត – Elephant apple

គូលែន – Litchi, lychee

គូលែន – Lychee, litchi

ជំពូ – Rose apple

ត្របែក – Guava

ទទឹម – Pomegranate

ទៀប – Custard apple

ទៀបបារាំង – Soursop

ទុរេន – Durian (អ្នកខ្លះសរសេរ ធូរេន ឬ ធុរេន ដែលការសរសេរនេះមិនត្រឹមត្រូវទេ)

ផ្លែទឹកដោះគោ – Milk fruit

ពុទ្រា – Plum

មង្ឃុត – Magosteen

ម៉ាក់ប្រាង – Golden plum

មៀន – Longan

ម្នាស់ – Pineapple

ល្មុត – Sapodilla

ល្វា – Fig

ល្ហុង – Papaw, pawpaw, papaya

សាវម៉ាវ – Rambutan

សេដា – Persimmon

ស្ពឺ – Star apple, star fruit

ស្វាយ – Mango

ស្វាយចន្ទី – Cashew

អំពិល – Tamarind

ឪឡឹក – Watermelon

Khmer Fruits

Bread fruit, jack fruit: ខ្នុរ

Cashew: ស្វាយចន្ទី

Custard apple: ទៀប

Durian: ធូរេន

Elephant apple: ខ្វិត

Fig: ល្វា

Golden plum: ម៉ាក់ប្រាង

Grapefruit, Pomelo: ក្រូចថ្លុង

Guava: ត្របែក

Jack fruit, bread fruit: ខ្នុរ

Lemon: ក្រូចឆ្មា (សំបកលឿង)

Lime: ក្រូចឆ្មា (សំបកបៃតង)

Litchi, lychee: គូលែន

Longan: មៀន

Lychee, litchi: គូលែន

Magosteen: មង្ឃុត

Mandarin, Mandarin orange, Tangerine: ក្រូចឃ្វិច

Mango: ស្វាយ

Milk fruit: ផ្លែទឹកដោះគោ

Papaw, pawpaw, papaya: ល្ហុង

Papaya, papaw, pawpaw: ល្ហុង

Pawpaw, papaya, papaw: ល្ហុង

Persimmon: ទន្លាប់

Pineapple: ម្នាស់

Plum: ពុទ្រា

Pomegranate: ទទឹម

Pomelo, Grapefruit: ក្រូចថ្លុង

Rambutan: សាវម៉ាវ

Rose apple: ជំពូ

Sapodilla: ល្មុត

Soursop: ទៀបបារាំង

Star apple, star fruit: ស្ពឺ

Star fruit, Star apple: ស្ពឺ

Star-goose berry: កន្ទួត

Tamarind: អំពិល

Watermelon: ឪឡឹក

Santol,​Sandoricum, or Wild mango steen: កំពីងរាជ

Yellow Sapote: សេដា

Source: http://www.khmernames.unas.cz

Advertisements